Aviso Legal

CONDICIONS GENERALS D’US DEL LLOC WEB 

Productes Lycamar S.L.U.

lycamar.com

Productes Lycamar S.L.U. (endavant Productes Lycamar) amb domicili a Batista i Roca, 9 Interior A, Mataró amb CIF B64886989 representat per Lydia Benítez Gómez amb NIF 36934273E posa en disposició en el seu lloc web lycamar.com determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats.

Aquestes condicions generals regeixen únicament l’ús del lloc web de Productes Lycamar per part dels USUARIS que hi accedeixin. Les presents condicions generals se li exposen a l’USUARI al lloc web lycamar.com a totes i cadascuna de les pàgines i cada vegada que un USUARI introdueix les seves dades en els formularis existents, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a través d’internet, l’USUARI no pot introduir les seves dades efectivament sense que s’hagi produït aquesta acceptació.

Productes Lycamar S.L.U. està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona el 15 de juliol de 2014, al tom 40556, foli 193, Full B-367215, inscripció 1a.

L’accés al lloc web de Productes Lycamar implica sense reserves l’acceptació de les presents condicions generals d’ús que l’USUARI afirma comprendre totalment. L’USUARI es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s’hi ofereixen per a la realització d’activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals.

PRIMERA.- CONDICIONS D’ACCÉS I US.

La utilització del lloc web de Productes Lycamar no comporta l’obligatorietat d’inscripció de l’USUARI, llevat que aquest USUARI vulgui utilitzar la base de dades d’articles existents a lycamar.com, on caldrà que es registri cobrint un formulari bàsic, aquesta subscripció es regirà per condicions generals específiques. Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’USUARI a fer un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual, etc. Expressament, Productes Lycamar prohibeix els següents:

1.1.1.– Realitzar accions que puguin produir-se al lloc web i/o a través del mateix per qualsevol mitjà i qualsevol classe de dany als sistemes de Productes Lycamar o a tercers.

1.1.2.– Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius (spaming) o enviament de grans missatges per tal de bloquejar servidors de la xarxa (mail bombing).

1.2.– Productes Lycamar podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al vostre lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, bona fe o a les presents condicions generals. Veure clàusula cinquena.

SEGONA.- CONTINGUTS.

-Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:

2.1.– Productes Lycamar utilizando fuentes internas y externas de tal modo que Productes Lycamar únicamente se hace responsable por los contenidos elaborados de forma interna.

2.2.– Productes Lycamar se reserva el derecho a modificar en cualquier momento los contenidos existentes en su sitio web.

TERCERA.- DERECHOS DE AUTOR Y MARCA.

-Productes Lycamar informa que el sitio web lycamar.com los contenidos propios, la programación y el diseño del sitio web se encuentra plenamente protegido por los derechos de autor, quedando expresamente prohibida toda reproducción, comunicación, distribución y transformación de los referidos elementos protegidos salvo consentimiento expreso de Productes Lycamar. Productes Lycamar utiliza fuentes externas para la elaboración de sus contenidos en determinadas ocasiones y también establece links o hiperenlaces a artículos o informaciones de terceros citando siempre la fuente. El legítimo titular de los derechos de autor de estas informaciones así incluidas podrá solicitar en cualquier momento la eliminación de las referidas referencias.

CUARTA.- JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE.

-Las presentes condiciones generales se rigen por la legislación española. Son competentes para resolver toda controversia o conflicto que se derive de las presentes condiciones generales los Juzgados de Barcelona renunciando expresamente el USUARIO a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle.

QUINTA.

En caso de que cualquier cláusula del presente documento sea declarada nula, las demás cláusulas seguirán vigentes y se interpretarán teniendo en cuenta la voluntad de las partes y la finalidad misma de las presentes condiciones. Productes Lycamar podrá no ejercitar alguno de los derechos y facultades conferidos en este documento lo que no implicará en ningún caso la renuncia a los mismos salvo reconocimiento expreso por parte de Productes Lycamar.